Guangdong Lijin Storage Equipment Co., Ltd.
Công ty
Sản phẩm
Kệ công nghiệp
Kệ chứa hàng nặng
Kệ lưu trữ Cantilever
Giá đỡ tầng
Lái xe trong Kệ pallet
Ánh sáng Duty Racking
Tầng lửng công nghiệp
Kho hàng lưu trữ rack
Dây lồng lưới
Thư viện
Khu chứa khuôn
siêu thị bày kệ
Xe đẩy tay nền tảng